En cumpliment de la llei de transparència (veure Ordre JUS/152/2018 publicada al DOGC 7707) la Fundació Naccari Ravà, com a entitat de mida reduïda que no percep finançament públic, posa a disposició per cosulta pública les següents dades:

  • Activitats de la Fundació Naccari Ravà:

Per a la consecució de les finalitats fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d’acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. En concret, per tal de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s’enumeren a continuació:


a) Col·laboració amb entitats, públiques i privades, que desenvolupen projectes d’educació, integració i ajuda als infants.


b) Col·laboració amb entitats, públiques i privades, que fan recerca cientifica o assistència sanitària en especialitats relacionades amb malalties d’infants.


c) Col·laboració econòmica amb persones amb necessitats econòmiques concretes que no tenen capacitat suficient per assumir-les.
Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s’han de dur a terme segons les formes que les regulen especificament, mitjançant l’obtenció, si escau, dels permisos i llicències pertinents.


Adreces de correu postal i electrònic: 
C/Villarroel 253 entresol, 08036 Barcelona | fundació@fnr.cat

Composició dels òrgans de govern i de l’equip directiu*:

Ignasi Roda Fàbregas. Patró i president de la Fundació Naccari Ravà
Joan Pau Tornos Mas. Patró i secretari del patronat
Oriol Roda Noguera. Patró
Marc Roda Noguera. Patró
Nil Roda Noguera. Patró
Estela Sole Vila. Patrona
Immaculada Carné Muntané. Patrona
Maria Deig Fernández-Conde. Patrona
Carles Agustí Garcia-Navarro. Patró
Sergi Noguera Garcia. Patró
Anna Ferrer Admetlla. Gerent de la Fundació Naccari Ravà

Estats financers i memòria econòmica:

Comptes anuals 2017
Comptes anuals 2018
Comptes anuals 2019

Comptes anuals 2020 (memòria)


Estatuts Fundació Naccari Ravà

• Estructura directiva i de govern (veure *) i Estructura organitzativa:

Fins o finalitats de la Fundació:

La Fundació té per objecte qualsevol activitat benèfica social, en la ciutat de Barcelona, relacionada amb la protecció a la infància, la salut i l’educació. El Patronat decidirà lliurement les regles per determinar les persones que en seran beneficiàries.

L’àmbit territorial de la Fundació Naccari Ravà és Europa.

• Missió de l’entitat:  

La Fundació Naccari Ravà dóna suport a iniciatives en tres àmbits: infància – salut – educació, amb l’objectiu de treballar per un món més just, solidari i conscient. Prioritza les actuacions que potencien l’autonomia de les persones i també actua en situacions de risc d’exclusió social.

  • Resultat de les activitats acomplertes:

Cada últim trimestre de l’any la Fundació Naccari Ravà recull les memòries de tots els projetces duts a terme amb suport econòmic de la Fundació. Les revisa per tal de comprovar que els objectius enumera6ts en la sol·licitud d’ajuda han estat assolits. En paral·lel, al llarg de l’any l’equip de projectes de la Fundació Naccari Ravà fa visites presencials a les entitats per veure com s’estan duent a terme els projectes desenvolupats amb ajuda de la Fundació.

Web:

http://fnr.cat