Per tal de complir amb les disposicions del Reglament (EU) del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (d’ara endavant RGPD) i de la normativa vigent en matèria de protecció de dades, el fem coneixedor que les dades de caràcter personal recollides en el formulari web, així com aquelles dades a les que es tingui accés com a conseqüència de la navegació, consulta, sol·licitud o qualsevol altra operació realitzada a través de la web o qualsevol altre portal o a través de mail, seran tractades per la FUNDACIÓ NACCARI-RAVÀ (d’ara endavant la FUNDACIÓ), en virtut dels termes i condicions que aquí s’exposen:

1.- RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
Responsable: FUNDACIÓ NACCARI RAVÀ, NIF G58472358, domicili a C/ Villarroel, 253 entresòl. 08036 Barcelona, telf 93 439 82 09.
Representant: Sr. Ignasi Roda, amb DNI 46315765K, domiciliat a efectes de protecció de dades a C/ Villarroel, 253 entresòl, 08036 Barcelona, telf 93 439 82 09, e-mail: fundacio@fnr.cat

2.- PRINCIPIS SOBRE EL TRACTAMENT DE LES DADES
Quan tractem les seves dades personals, aplicarem els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou Reglament europeu de protecció de dades (RGPD):
· Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre requerirem el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a una o diverses finalitats específiques que l’informarem prèviament amb absoluta transparència.
· Principi de minimització de dades: Només li requerirem dades estrictament necessàries en relació amb les finalitats per les que les requerim. Els mínims possibles.
· Principi de limitació del termini de conservació: Les dades es mantindran durant no més temps del necessari per a les finalitats del tractament, en funció de la finalitat per la que s’han sol·licitat, l’informarem del termini de conservació.
· Principio d’integritat i confidencialitat: Les seves dades seran tactades de manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i de la seva confidencialitat. Ha de saber que prenem totes les precaucions necessàries per a evitar l’accés no autoritzat o ús inadequat de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.

3.- EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES
El titular de les dades és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a la FUNDACIÓ, de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte

4.- FINALITATS
La recollida i tractament de les dades personals recollides a través de la pàgina web o qualsevol altre portal que es realitzi amb la finalitat de portar a terme la prestació dels serveis que la FUNDACIÓ ofereix, concretament els que, sense ànim de limitar s’exposen a continuació:
· Atendre i gestionar les sol·licituds realitzades a través de la web.
· Posar en coneixement de l’usuari informacions sobre els immobles propietat de la FUNDACIÓ
·       Gestionar el resto de peticiones por las que se contacta a través de la web o altres mitjans, sempre que guardin relació amb l’activitat de la FUNDACIÓ.
• Gestionar la relació amb l’arrendatari, la facturació dels lloguers i tots els aspectes que implica l’arrendament dels immobles de la FUNDACIÓ. 
• Gestionar qualsevol altra sol·licitud per la que es contacti.
En definitiva, portar a terme les gestions i obligacions pròpies i necessàries per a poder portar a terme les obligacions i activitats pròpies de l’objecte social de la FUNDACIÓ per les qual ha de mantenir la relació amb els usuaris web, els llogaters i altres interessats.
En cap cas les dades personals dels usuaris s’utilitzaran per cap altra finalitat addicional.

 1. DADES QUE ES TRACTEN
  Les dades a tractar per la FUNDACIÓ en el marc de la relació amb l’interessat i emmarcades per les finalitats consentides, s’inclouran les següents categories de dades:
  · Dades identificatives i de contacte en el formulari
  En el cas que les sol·licituds avancessin cap a un interès d’arrendar algun els immobles de la FUNDACIÓ llavors es podrien sol”Licitar:
  · Dades bancàries
  · Dades de característiques personals.
 2. CONSERVACIÓ DE LES DADES
  Les dades personals proporcionades es conservaran:
  · Par a donar resposta a les sol·licituds formulades.
  · Fins que s’acabi la subvenció, ajuda social.
  · Fins que ja no siguin necessàries o pertinents pel fet que es van recollir.
  · Mentre no es sol·liciti la seva supressió
  · Mentre s’hagi de complir amb les obligacions legals i tributàries pertinents. 
 3. DESTINATARIS ALS QUE ES COMUNICARAN LES DADES
  Les dades de l’interessat que inicialment s’hagin captat a través del formulari web o de l’e-mail de la FUNDACIÓ es podran comunicar a Administracions i Organismes Públics i entitats bancàries per al compliment de les obligacions legals i fiscals, així com amb tercers, per al desenvolupament de totes aquelles funcions pròpies de l’entitat. Aquests destinataris es categoritzen en:
  · Assessoria/Gestoria/Despatx d’Advocats: Amb la finalitat de realitzar consultes i tràmits legals oportuns en l’àmbit tributari, legal, contable.
  · Informàtica: L’externalització del servei informàtic fa que es tingui accés a les bases de dades i a tota la informació que resta en els ordinadors.
  TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS
  Les dades captades a través de la web o de l’e-mail de la FUNDACIÓ no es cediran fora de la Unió Europea i de l’Espai Econòmic Europeu (EEE).
 4. LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENTO DE LES SEVES DADES
  La base legal per a gestionar la relació amb els usuaris de la web, clients, beneficiaris, etc… és en primer terme el consentiment informat que ens brinden, tot i que aquesta legitimació es pot obtenir també a través de les execucions de contractes estipulats.
 5. DRETS DE L’INTERESSAT
  En qualsevol moment té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant les seves dades personals. Com a titular de les dades té dret a accedir a les seves dades personals, a sol·licitar la sevarectificació quan siguin inexactes o, la seva supressió quan, entre altres motius, aquestes ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que van ser recopilades. Podrà sol·licitar la limitació del tractament, que se’n derivarà una conservació exclusivament per a l’exercici o la defensa de reclamacions. També pot exercir la portabilitat de les seves dades. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. A més a més, vostè té dret a retirar el seu consentimenten qualsevol moment, sense que afecti a la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada.
  Per exercir qualsevol d’aquests drets enviï la seva sol·licitud juntament amb una fotocòpia del seu DNI o Document identificatiu equivalent al mail fundacio@fnr.cat o bé a C/ Villarroel, 253 Entlo. 08036 Barcelona.
  Podrà presentar una reclamació davant de l’autoritat de Control competent en matèria de Protecció de dades quan no hagi satisfet l’exercici dels seus drets. L’autoritat de control és la Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, nº 6 28001 Madrid, on ha d’enviar una sol·licitud a l’esmentada direcció o bé a www.agdp.es.
 6. APLICABILITAT A ALTRES  WEBS i XARXES SOCIALS
  La pàgina web de la FUNDACIÓ por contenir enllaços a altres webs. Si aquest fos el cas s’ha de tenir en compte que la FUNDACIÓ no disposa de cap mena de control ni ostenta cap responsabilitat sobre les polítiques o mesures de protecció de dades d’altres pàgines web.
  Por altra banda, la FUNDACIÓ disposa de comptes a xarxes socials (Facebook) que, de moment no estan enllaçades a la web, però que podrien estar-ho en un futur.
  El tractament de les dades que es porta a terme per part de les persones seguidores a les comptes oficials de la FUNDACIÓ a les xarxes socials es regiran per aquesta política de privacitat i protecció de dades, a part de per els termes d’ús, polítiques de protecció de dades i privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la pròpia xarxa social i que siguin acceptades prèviament per l’usuari.
  La FUNDACIÓ gestiona correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats, labor social i demés informació d’interès, així com de qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin. En qualsevol cal s’utilitzaran els perfils dels seguidors en xarxes socials per a enviar publicitat de manera individual.

11.- NAVEGACIÓ I ÚS DE COOKIES
La web de la FUNDACIÓ no utilitza cookies.

 1. SECRET PROFESSIONAL
  Les comunicacions privades entre usuaris o visitants i el personal de la FUNDACIÓ a través de la web són confidencials. L’accés a aqueta informació està restringit a través d’eines tecnològiques (contrasenyes incloses) i mitjançant controls interns. Totes les comunicacions privades entre la FUNDACIÓ i els seus usuaris/llogaters/interessats estan considerades com a confidencials.
  També tindrà la condició de confidencial la informació de qualsevol tipus que intercanviïn ambdues parts, la informació que acordin que tingui aquesta naturalesa i la informació confidencial. L’usuari i el personal de la FUNDACIÓ tenen accés al contingut dels missatges intercanviats entre ells exclusivament a través de la web o del mail. 
 2. CORREU COMERCIAL
  D’acords amb la LSSICE, la FUNDACIÓ no realitza pràctiques d’SPAM, pel que no envia correus comercials ni per via electrònica ni per cap mitjà que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. D’acord amb la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, la FUNDACIÓ es compromet a no enviat comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.
 3. MENORS D’EDAT
  Els majors de tretze (13) anys poden contactar a través del formulari web amb la FUNDACIÓ sense el previ consentiment dels pares o tutors. En el cas dels menors de tretze anys es requereix del consentiment de pares o tutors. En cap cas es guardaran o conservaran dades de menors d’edat relatius a la seva situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d’aquests.
 4. CANVIS EN LA POLÍTICA DE SEGURETAT I PROTECCIÓ DE DADES
  LA FUNDACIÓ es reserva el dret de modificar la seva política de seguretat i protecció de dades de forma discrecional, per a adaptar-la a les novetats legislatives i jurisprudencials, amb efectes de la data de la publicació de la modificació. Els canvis que afecten al tractament de dades personals s’anunciaran en aquesta pàgina web abans de posar-se en marxa.